آئین نامه های آموزشی دانشگاه پیام نور

 


 

آئین نامه های آموزشی دانشگاه پیام نور 


مهمان موقت:

در مواردی که دانشجو بطور موقت مجبور به تغییر محل سکونت خود باشد باموافقت مرکز مبداء و مقصد می تواند مهمان شود. دانشجو  قبل از شروع انتخاب واحد هر ترم و با توجه به اطلاعیع های دانشگاه مبنی بر مهلت درخوات مهمانی با مراجعه به دانشگاه با پر کردن فرم مهمان موقت درخواست خود را ارائه نماید.

 

 

مهمان دایم: 

در صورتیکه دانشجو دارای مشکلات خاص و امکان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارک 
معتبر و مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد ,این موضوع صرفاً با نظر شورای آموزشی  استان امکان پذیر است.

1- دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای مهمان دائم را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.

2- دانشجوی مهمان دائم می تواند تاآخرین نیمسال در مرکز مقصد تحصیل نماید ولیکن مدرک دانش آموختگی در مرکز مبدا صادر می شود.

مدارکی که دانشجودر هنگام تقاضای مهمان دائم می بایست به مرکز مبدا ارائه دهد:

- تصویر برابر اصل مدارک محل سکونت ( سند مالکیت یا اجاره نامه )

- رضایتنامه کتبی از سرپرست قانونی دانشجویان مونث

- گواهی اشتغال به کار دانشجو یاسرپرست قانونی دانشجو

- ارائه مدارک پزشکی و گواهی پزشک (در صورت بیماری دانشجو  )

- ارائه تصویر سند ازدواج (برای دانشجوی خانم که پس از قبولی در دانشگاه ازدواج نموده است .)

3- بررسی تقاضای مهمان دائم دانشجو از مرکز برون مرزی فقط از طریق اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیراست.

4-مهمان دائم شدن دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است

 

انتقال:

انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبداء و مقصد و تایید مرکزاستانی مربوطه مشروط به احرازشرایط زیراست:

1- شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبداء را داشته باشد و کمتر از نیمی از واحدهای درسی دوره تحصیلی را گذرانده باشد.

2-حداقل 24 واحد درسی(بدون احتساب دروس پیش دانشگاهی و دروس معادلسازی شده) گذرانده باشد.

3- میانگین کل 12 را کسب کرده باشد.( با احتساب دروس مردودی)

4- نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد, و در همان رشته و سال در سهمیه مربوط کمتر نباشد.

توجه :نمره آزمون دانشجویان تکمیل ظرفیت، شاهد و مواردی که با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی   می شوند می بایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود.

5- دانشجویان رشته های علوم پایه و مهندسی با میانگین کل حداقل 15 و رشته های علوم انسانی و هنر با میانگین کل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.(کسانی که می خواهند از شرط میانگین برای انتقال استفـاده کنند حتماً باید 12 واحد غیرعمومی گذرانده باشند.)

6- دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای انتقال را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.

7- انتقال دانشجو, فقط در مقطع هم سطح و یا از بالا به پایین (کاردانی به کاردانی و کارشناسی به کارشناسی یا کارشناسی به کاردانی انجام می شود.)

8- دانشجویان دوره های فراگیر پس از گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دوره دانشپذیری و 24 واحد درسی و کسب میانگین حداقل12 ؛با موافقت مراکز مبدا و مقصد و ارائه مدارک معتبر و مستند( ماده 38 آیین نامه آموزشی) می توانند منتقل شود.

9- انتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر منوط به مجری بودن مرکز در رشته مورد تقاضا است در صورت عدم تطابق زمانی برنامه درسها مسئولیت آن بعهده دانشجو است.

10- در صورت انتقال دانشجو, سوابق از مرکز مبداء به مقصد منتقل شود. هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو ایجاد نمی شود و کلیه درسهای اخذ شده و گذرانده شده عیناً به مرکز مقصد منتقل می شود.

11- نتقال دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است.

12- انتقال دانشجویان پیام نور به  دوره های حضوری دانشگاه های دولتی مقدور نیست و به دانشگاههای نیمه حضوری و غیر دولتی,با رعایت شرایط از طریق آموزش استان امکان پذیر است.

13- ررسی تقاضای انتقال دانشجو از مرکز برون مرزی فقط از طریق اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیراست.

14- انتقال از مرکز به واحدهای تحت پوشش مرکز, در صورتی که بعد از پذیرش دانشجو رشته تحصیلی وی در واحد ایجاد شده باشد و بیش از نیمی از واحدهای ایشان باقی مانده باشد بلامانع است, در این صورت نیازی به نمره آزمون نیست.

15-انتقال فرزندان هیات علمی فقط از طریق اداره کل خدمات آموزشی مقدور است, در این صورت هیات علمی در اولین نیمسال تحصیلی با مراجعه به سازمان سنجش,مجوز لازم را اخذ و به خدمات آموزشی ارائه خواهد داد.

16- در صورتیکه فرزندان هیات علمی حائز حد نصاب لازم را برای انتقال نباشند ,انتقال بصورت مشروط مهمان, بشرح زیر خواهد شد:

- از این دسته از پذیرفته شدگان با معرفی اداره کل خدمات آموزشی ثبت نام بعمل خواهد آمد.

- اگر چنانچه پس از دو نیمسال, موفق به کسب میانگین کل 15 برای رشته علوم و 16 برای  رشته های علوم انسانی شوند انتقال قطعی خواهد شد.

17-  انتقال دانشجویانی که بعلت نداشتن شرایط ثبت نام با اخذ تعهد, مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مرکز، ثبت نام کرده اند ممنوع است.

18- انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط ستاد شاهد  و ایثارگر دانشگاه انجام و از طریق اداره کل خدمات آموزشی    اطلاع رسانی می شود.

شرح ماده 38 آیین نامه آموزشی:

1-سرپرست خانواده شهید, فوت یا معلول شود, بطوری که دانشجو بعنوان کفیل خانواده از طریق مراجع ذیصلاح شناخته شود.

2- دانشجو, معلول گردد و بطور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد, تشخیص این موضوع بعهده شورای آموزشی مرکز استانی است.

3- دانشجوی دختر بعلت ازدواج ملزم به انتقال به محل سکونت همسر شود.

4- محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی (دانشجویان دختر) عوض شود.

5- کارمندان رسمی یا پیمانی دولت در صورت ارائه حکم اشتغال مبنی بر تغییر محل خدمت می توانند از گذراندن24واحددرسی ویانمره آزمون معاف شوند.

6- اگر دانشجو یا همسر وی دارای شغل آزاد باشد گواهی اشتغال و سکونت باید به تایید مراجع ذیصلاح برسد.

7- کلیه دانشجویان در صورت ارائه مدارک معتبر هر یک از موارد فوق از گذراندن حداقل 24 واحد درسی و نمره آزمون معاف هستند.

در انتقال توام با تغییررشته, دانشجو باید  هم شرایط انتقال وهم شرایط تغییررشته را کسب نماید

 

انصراف از تحصیل:

1- ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی انصرافی حق ادامه  تحصیل ندارد.

2- دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید در خواست خود را بصورت کتبی به آموزش مرکز ارائه دهد.

3- مرکز موظف است حداکثر تا مدت یک ماه انصراف دانشجو را در مرکز نگهداری کند, پس از انقضای مهلت یک ماه در سیستم جامع خدمات آموزشی ثبت نماید.

4- پس از انقضای مهلت یک ماه, انصراف دانشجو قطعی تلقی شده و حق بازگشت به تحصیل را نخواهد داشت.

5- دانشجوی انصرافی موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل نماید.

6- دانشجوی انصرافی از طریق آزمون سراسری و یا فراگیر می تواند مجدداً در دانشگاه شرکت کند.

7-دانشجویان انصرافی استفاده کننده از معافیت تحصیلی حق استفاده مجدد از معافیت تحصیلی پس از پذیرفته شدن مجدد در آزمون سراسری و یا فراگیر را ندارند.

8- دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی, چنانچه در مدت سنوات مجاز تحصیلی موفق به اتمام تحصیل, تکمیل سقف دوره و یا احراز میانگین کل, نشوند نباید از تحصیل انصراف دهند, بلکه بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شوند, اینگونه دانشجویان در صورت گذراندن 70 واحد مصوب دوره با مدرک کاردانی به خدمت وظیفه معرفی می‌گردند.

9-دانشجویان متقاضی تغییر رشته یا انتقال نمی بایست از رشته یا محل تحصیل اولیه خود انصراف دهند.

 

 

 تطبیق واحد(معادل سازی):

 

پذیرش واحدهای درسی با عنایت به یکصد و دومین مصوبه شورای دانشگاه براساس شرایط زیر صورت می گیرد .

1- راساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمرات تایید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست .

2-واحدهای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی ویا دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ویا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پژشکی گذرانده شده باشد .

تبصره1  : مرجع تایید واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی دفتر گسترش آموزش عالی است .(فایل رایانه ای واحدهای دانشگاه آزاد مورد تایید )

تبصره2 : از مراکز تربیت معلم صرفاً دروس عمومی مطابق جدول ذیل قابل پذیرش است.

3- محتوای آموزشی درسهای گذرانده شده قبلی با 80%(هشتاد درصد) محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد تشخیص آن بعهده گروه آموزشی مراکز استانی است.

4- نمره های دانشجو در هردرس حداقل 10 درمعیار صفر تا بیست ومعادل آن در سایر معیارها،  برای دانشگاههای دولتی ، روزانه ، شبانه ،نیمه حضوری ،مجازی، پیام نور، مراکز تربیت معلم ، آموزشکده های فنی و حرفه ای باشد.

5- مره های دانشجو در هردرس حداقل 12 درمعیار صفر تا بیست ومعادل آن در سایر معیارها،  برای دانشگاههای غیردولتی، حوزه های علمیه ، دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات غیرانتفاعی ودانشگاه جامع علمی کاربردی باشد.

تبصره 1 : دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو وسطح سه ،حوزه علیمه قم و مشهد با رعایت سایر مقررات برای مقطع کاردانی و کارشناسی قابل معادلسازی می باشد .

تبصره2 : دروس اصلی و جبرانی مقطع کارشناسی ارشد برای دوره های کاردانی و کارشناسی قابل بررسی و معادلسازی می باشد .

تبصره3:تشخیص شمول مدارک دانشجویان خارج ازکشور بایکی از بندهای(1-4و1-5 ) برعهده اداره کل خدمات آموزشی می باشد .

6- واحدهای درسی دوره های معادل ،کوتاه مدت پیام نور ویا دوره های داخلی دانشگاهها و دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تطبیق واحد در صورت احراز شرایط زیر قابل پذیرش است.

الف) دانشجو درس یا درسهارا در دانشگاه پیام نور گذرانده باشد .(بانمره 10قابل معادلسازی است)

ب) درصورتیکه دانشجو واحدهای درسی را در سایر دانشگاهها و یاموسسات عالی گذرانده باشد به شرط شرکت در امتحان جامع سازمان سنجش وآموزش کشور وکسب نمره حدنصاب لازم (دانشجو باید گواهی قبولی را از سازمان سنجش آموزش کشور اخذ و به دانشگاه ارائه نماید ) قابل بررسی  می باشد .حدنصاب نمره های قابل پذیرش این قبیل دروس حداقل12 باشد.

یادآوری مهم: مدارک دوره های معادل وداخلی می بایست با مجوز وزارت علوم تحقیقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شده باشد.

ج) واحدهای گذرانده شده در دوره های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی، به شرط قبولی در امتحان جامع دانشگاه فوق وارائه گواهی مربوطه ، با نمره حداقل 12 قابل بررسی ومعادلسازی است .

تبصره: دانش آموختگان  دوره های پودمانی سال 83 وپس از آن درصورتیکه درآزمون مقاطع بالاتر که ازطریق سازمان سنجش برگزار می گردد پذیرفته شوند، از آزمون جامع معاف می باشند.

7- بند 5 ماده 55 آیین نامه ،  مبنی بر تعیین سقف حداکثر 50% تعداد واحدهای درسی جهت پذیرش از دانشگاهها و موسسات غیر دولتی ویا غیر انتفاعی ویا سایر موسسات آموزش عالی حذف وکلیه دروس دانشجو در صورت داشتن سایر شرایط ،قابل معادلسازی است.

تبصره 1 : دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری یا فراگیر پذیرفته شده باشند  ، به ازای هر15 واحد درسی تطبیق شده ، یک نیمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو کسرخواهد شد.

تبصره 2 :شروع سنوات مجاز دانشجویان تغییر رشته و یا دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها ، از  سال پذیرش دانشجو در آزمون سراسری یا فراگیرمحاسبه خواهد شد.(تبصره 1 برای ایشان اجرا نمی شود.)

به ازای معادلسازی هر واحد درسی ، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد .

8- نمره هایی که درمعیار صفر تا چهارباشد: (  0=مردود   1=ضعیف      2=متوسط      3=خوب     و 4= عالی  ) ؛ نمره متوسط معادل 12 ، نمره خوب معادل 14 و نمره عالی معادل 17 تعیین می شود . معادل سازی درسایر معیارها بعهده اداره کل خدمات آموزشی خواهد بود.     

تبصره : چنانچه واحدهای ارائه شده فاقد تعداد واحد باشد مراتب بهمراه مدارک مورد نیاز برای بررسی به اداره کل خدمات آموزشی ارسال شود .

9- تعداد واحد درس تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحد درسی رشته جدید باشد درصورتیکه تعداد واحد یک درس کمتر باشد می توان بصورت تلفیقی چند واحد درسی مرتبط را ،بایک درس تطبیق و معادلسازی نمود در هر صورت میانگین نمرات درسهای تطبیقی نباید از حد نصاب نمرات تعیین شده کمتر باشد.

10-کلیه نمرات درسهای تطبیقی درمیانگین کل محاسبه می گردد.

11- دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی ( پیوسته ) و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند  ، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادل سازی نمی باشد.

12- باانتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر (بدون تغییر رشته ) در پذیرش یا در نمره های درس دانشجو هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

13- دانشجویان دانشگاه پیام نور چنانچه تغییر رشته بدهند کلیه دروس عمومی و نیز واحدهای مشترک که دارای عناوین ، سرفصل تعداد واحد یکسان وکد درس مشترک باشند نیازی به تطبیق واحد نداشته و عیناً با همان نمره ردی و قبولی در کارنامه دانشجو باقی می ماند.

14- واحدهای گذرانده شده در مقطع کاردانی، برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته  قابل معادلسازی نمی باشد.

15- چنانچه تقاضای دانشجو در موعد مقرر تحویل آموزش شده ولی اخذ کارنامه نمرات تایید شده از موسسه قبلی بعد از موعد مقرر ارسال شود تطبیق واحد بلامانع است.

 

تعییر رشته: 

برای تغییررشته داشتن شرایط زیرالزامی است:

1- شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد.

2- حداقل 24 واحد درسی (بغیر ازدرسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده ) گذرانده باشد.

3- میانگین کل 12 داشته باشد.(دروس مردودی در معدل محاسبه می شود)

4- نمره آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان رشته، همان سال وسهمیه کمتر نباشد.

توجه :دانشجویان تکمیل ظرفیت ، شاهد و مواردی که با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی می شوند ؛نمره آزمون آنها اعلام نشده، و در صورت تقا ضای تغییر  رشته می بایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود.

5- تغییر رشته درهمان گروه علمی ودر مقاطع هم سطح  ویا از بالا به پایین امکان پذیر است .

6- دانشجویان رشته های علوم پایه ومهندسی با میانگین15و رشته های علوم انسانی و هنر با میانگین16از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجویان دوره های فراگیر نیز در صورت کسب نمره فوق می توانند تغییر رشته دهند .

7- تغییررشته دانشجویان دوره های فراگیر بعد از ثبت نام وگذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دانشپذیری و از طریق شرکت در آزمون (بند ج) مقدور است.

8- دانشجو باید با توجه به مدت مجاز تحصیل،پس از تطبیق درسها امکان گذراندن واحد درسی باقی مانده دررشته جدید را داشته باشد .

9- کلیه دروس عمومی و واحد های مشترک با عناوین، سرفصل و تعداد واحد مساوی   دانشجویانی که در دانشگاه پیام نور تغییر رشته داده اند عینا با همان نمره رد یا قبول در کارنامه دانشجو باقی می ماند.

10- تغییررشته دانشجویانی که به دستگاههای خاص تعهد  دارند با اعلام موافقت کتبی آن سازمان مقدور است.

11- تغییر رشته به رشته تربیت بدنی وطراحی لباس و پارچه به لحاظ پذیرش غیرمتمرکز وآزمون عملی امکان پذیر نیست.

12- درمواردی که دانشجو دچاربیماری یا سانحه ای شود,  که امکان ادامه تحصیل درآن رشته مقدور نباشد, با ارسال مدارک, ونظرشورای آموزشی استان, می تواند درهمان گروه یا تغییر گروه آزمایشی تغییررشته دهد.

13-تا زمانیکه با تغییررشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی یا مرخصی تحصیلی است.

14- دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار می تواند تغییررشته دهد.

15-درصورت موافقت با تغییررشته وثبت نام دررشته جدیدحق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.

16-دانشجویی که  حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد, توصیه می شود برای تحصیل در رشته جدید از طریق آزمون سراسری یا فراگیر اقدام نماید.

17- دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای تغییر رشته را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.

در انتقال توام با تغییررشته, دانشجو باید  هم شرایط انتقال وهم شرایط تغییررشته را کسب نماید.

 

 تغییر رشته بند ج :

درصورتیکه دانشجوی پذیرفته شده آزمون سراسری و فراگیر,فاقد شرایط تغییر رشته باشد می تواند فقط یک بار ازطریق شرکت درآزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و کسب نمره حداقل10درهردرس با معدل12تغییررشته دهند.

1- تغییررشته از طریق بند ج فقط در رشته هایی مجاز است که پذیرش دانشجو از طریق دوره فراگیر را دارد.

2- دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری, درصورت درخواست تغییر گروه آزمایشی می توانند از طریق بند ج اقدام نمایند.

3- ثبت نام  تغییررشته از طریق بند ج درهرسال تحصیلی فقط یکباردر بهارسال تحصیلی وآزمون آن در ترم تابستان انجام می شود.

4- دانشجویان پذیرفته شده ( قبول شده)در دوره های فراگیر نیز می توانند در آزمون بند ج شرکت نمایند.

5- درزمان ثبت نام برای تغییررشته ازطریق بند ج، دانشجو می تواند درسهای فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نماید ویا از رشته قبلی مرخصی تحصیلی بگیرد.

6- دانشجویان طرح سنتی می توانند در کلیه رشته های ارا ئه شده در دفتر چه فراگیر تقاضای تغییر رشته نمایند.

7- ثبت درسهای فوق درهمان نیمسالی انجام می شود ,که دانشجو ثبت نام داشته است.

8- شهریه درسهای انتخابی مطابق دستور العمل معاونت اداری ومالی دانشگاه می باشد.

9-      عناوین درسی و مرکز انتخابی برای امتحان درس های اختصاصی مورد نظر در آخرین دفترچه دوره های فراگیر است.

10- لازم است شرایط پذیرش واحدهای درسی به دانشجو اعلام شود.

11- بلافاصله بعداز تغییررشته نسبت به تطبیق واحد دانشجو اقدام لازم بعمل آید.

 

 

عدم مراجعه و شرایط لغو عدم مراجعه:

 

1- دانشجو موظف است در مهلت‌های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم  مراجعه به منزله انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.

2- لغو عدم مراجعه تا یک نیمسال تحصیلی بعهده مرکز می باشد.

3- لغو عدم مراجعه بیش از یک نیمسال بعهده شورای آموزشی استان می باشد.

4- لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی در بخش دانشجویان مشمول اطلاع رسانی شده است.

5- غو عدم مراجعه بیش از 5 نیمسال در شورای آموزشی استان مطرح و در صورت داشتن سنوات تحصیلی جهت اتمام تحصیلات، تصمیم گیری خواهد شد.

6- صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مراکز استانی حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتی که بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نیمسال بعد مقدور خواهد بود.

7- پرداخت شهریه برای نیمسالهای لغو عدم مراجعه شده الزامی است در این صورت آن نیمسالها مرخصی تحصیلی ثبت می شود.

8- صدور مجوز بازگشت به تحصیل دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی که بعلت اتمام سنوات مجاز به وظیفه عمومی معرفی شده بعهده کمیسیون موارد خاص است.

9- ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است.

 

   شرایط لغو عدم مراجعه

1-دانشجو با توجه به تعداد واحدهای باقی مانده امکان تکمیل سقف دوره را داشته باشد. (به ازای هر 15 واحد درسی یک نیمسال از سنوات مجاز داشته باشد)

2- امکان کسب حداقل میانگین کل برای فراغت از تحصیل، با توجه به تعداد واحدهای باقی مانده مقدور باشد.

- دانشجو می تواند با ارائه در خواست کتبی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

2- دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند، می تواند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مدت مرخصی تحصیلی جز حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود. در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.

3- دانشجوی که بعنوان مامور دولت, همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه, به خارج اعزام می شوند, می توانند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز از 4 سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی باتاییدشورای آموزشی استان استفاده کنددراین صورت موظف به پرداخت شهریه ثابت می‌باشد.

 1- دانشجو موظف است در مهلت‌های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم  مراجعه به منزله انصراف از تحصیل محسوب می‌شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.

  2- لغو عدم مراجعه تا یک نیمسال تحصیلی بعهده مرکز می باشد.

3- لغو عدم مراجعه بیش از یک نیمسال بعهده شورای آموزشی استان می باشد.

4- لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی در بخش دانشجویان مشمول اطلاع رسانی شده است.

5- لغو عدم مراجعه بیش از 5 نیمسال در شورای آموزشی استان مطرح و در صورت داشتن سنوات تحصیلی جهت اتمام تحصیلات، تصمیم گیری خواهد شد.

6- صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مراکز استانی حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتی که بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نیمسال بعد مقدور خواهد بود.

7- پرداخت شهریه برای نیمسالهای لغو عدم مراجعه شده الزامی است در این صورت آن نیمسالها مرخصی تحصیلی ثبت می شود.

8- صدور مجوز بازگشت به تحصیل دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی که بعلت اتمام سنوات مجاز به وظیفه عمومی معرفی شده بعهده کمیسیون موارد خاص است.

9- ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است.

 

مرخصی تحصیلی:

1- دانشجو می تواند با ارائه در خواست کتبی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

2- دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند، می تواند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. مدت مرخصی تحصیلی جز حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود. در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.

3- دانشجوی که بعنوان مامور دولت, همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه, به خارج اعزام می شوند, می توانند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز از 4 سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی باتاییدشورای آموزشی استان استفاده کنددراین صورت موظف به پرداخت شهریه ثابت می‌باشد.

 

آزمون تکدرس: 

1) چنانچه دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته با یک عنوان درسی دانش آموخته شوند، می توانند در آزمون تکدرس مطابق مقررات زیر شرکت نمایند:

الف- دانشجو در نیمسالی که صرفا با یک عنوان درسی دانش آموخته می شود، مطابق مقررات اقدام به انتخاب واحد نماید .

ب- دانشجو صرفاً باید با یک عنوان درسی دانش آموخته گردد.

ج- دروس عملی، و آزمایشگاهی قابل ارائه به صورت تکدرس نمی باشد.

د- چنانچه در هر زمان مشخص شود که دانشجو، بیش از یک عنوان درسی برای فراغت از تحصیل داشته است، نمره آزمون تکدرس( بدون استرداد شهریه) حذف شده و دانشجو موظف به گذراندن مجدد آن درس به همراه درسهای باقیمانده در قالب نیمسال تحصیلی خواهد بود.

2) آزمون تکدرس به صورت معرفی به استاد و در طول سال بجز ایام امتحانات انجام می شود.

3) چنانچه دانشجو موفق به کسب نمره قبولی در آزمون تکدرس گردد، در صورتی که درس مذکور را در نیمسال قبلی انتخاب واحد ننموده باشد و سقف واحد در نیمسال قبل تکمیل نشده باشد برای آن نیمسال ثبت و دانش آموخته خواهدشد، در غیر این صورت دانش آموخته نیمسال بعد محسوب خواهد شد .

4) چنانچه دانشجویی در یک درس(تا سه درس)، سه بار مردود شده باشد، به شرط فراغت از تحصیل می‌تواند همان دروس را به صورت معرفی به استاد انتخاب و بگذراند

 

برنامه درسی و رعایت پیش نیاز درسها:

1- دانشگاه موظف است برنامه های درسی مصوب را اجرا نماید و دانشجو نیز ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 9 ترمه می باشد، (عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس است.)

2- اگر دانشجَویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، با نظر گروه آموزشی و بخشنامه‌های اعلام شده می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد. (فقط شامل دروسی که توسط گروه ها اعلام شده است)

3- درصورت عدم قبولی دردرس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.

4- در درسهای عمومی چنانچه دانشجو از درس پیش نیاز نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند در مواردی که در درسهای عمومی دانشجو غیبت نماید می تواند در قالب تبصره ماده 10 عمل نماید.

5- رعایت نظم واحدی رشته ها ضروری است و انتخاب واحد باید مطابق سرفصل و نیز برنامه 9 ترمه انجام شود و اگر دانشجوی در یک درس مردود شود ملزم به تکرار آن درس و اخذ نمره قبولی است و نمی‌تواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود.

6- در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می‌تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم و میانگین کل مطابق ضوابط سال ورود محاسبه می‌شود.

7- در آخرین نیمسال تحصیلی چنانچه تعداد واحدهای باقی مانده دانشجو در حدی است که میانگین کل ( با دروس افتاده حداقل 12) او اجازه انتخاب تا 24 واحد درسی را می دهد و یا تعداد واحد کمتر دارد و میانگین کل وی اجازه انتخاب همه واحدها را می دهد از رعایت پیش نیاز معاف است.

8- در هر صورت رعایت پیش نیاز درسها بجز موارد تبصره ماده 10 و ترم آخر ضروری است.

9- دانشجویان اقلیت‌های دینی می‌توانند دروس گروه معارف خود را بدون هیچ محدودیتی از بین دروس مندرج در جدول عمومی معارف اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب نمایند

 

تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی ماده 12:

1- دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند بجز آخرین نیمسال تحصیلی موظف به انتخاب حداقل 5 واحد درسی هستند.

2- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسی هستند، بجز در آخرین نیمسال تحصیلی و یا مواردی که بخاطر رعایت پیش نیاز مجبور به انتخاب تعداد واحد کمتر هستند.

3- در صورتیکه میانگین نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب12 واحد درسی می باشد.

4- عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.

5- در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی, چه در مرکز و یا مهمان 6 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست ,در بعضی موارد دانشجو تعدادی از واحدهای خود را در مرکز و تعدادی را نیز بصورت مهمان انتخاب می نماید که مجموع واحدهای آنها از 6 واحد بیشتر می شود در این صورت واحدهایی که مهمان شده و بیشتر از سقف مجاز یعنی 6 واحد  باشد, حذف خواهد شد.

6- حداکثر تعداد واحدهای انتخابی براساس مصوبه شورای دانشگاه برای مقطع کاردانی و کارشناسی بشرح زیر تعیین شده است.

میانگین نیمسال قبل کمتر از 12 باشد                   تا 12 واحد

میانگین نیمسال قبل از 12 تا 99/16 باشد تا 20

/ 0 نظر / 63 بازدید