قانون القای الکترومغناطیسی فارادی

قانون القای الکترومغناطیسی فارادی که توسط مایکل فارادی ابداع شده، بیان می‌کند که هرگاه میزان شار مغناطیسی‌ای از یک مدار بسته می‌گذرد تغییر کند، نیروی محرکه‌ای در آن القا می‌شود که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است.

این قانون را می‌توان با رابطهٔ زیر بیان کرد:

{\varepsilon} ={- \mathrm{d}{\Phi} \over \mathrm{d}t }

در این رابطه {\varepsilon} نیروی محرکه القایی بر حسب ولت , {\mathrm{d}{\Phi} \over  \mathrm{d}t } آهنگ تغییر شار مغناطیسی بر حسب وبر بر ثانیه‌است.

این قانون را همچنین در حالت چند حلقه هم بیان می‌کنند که می‌شود:

:{\varepsilon} =- \mathbf{N} {\mathrm{d}{\Phi} \over  \mathrm{d}t }

هرگاه شار مغناطیسی که از یک مدار بسته می‌گذرد، تغییر کند، در آن نیروی محرکه الکتریکی القا خواهد شد. که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است.

\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}} {\partial t}

\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \ { d \over dt}   \int_S   \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}

/ 0 نظر / 24 بازدید