راهنمای دانشجویان

اعتبار مدرک دانشگاه پیام نور:
دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی ایران است که با هدفگسترش مرزهای دانش تاسیس شده و از دو طریق کنکور سراسریو طرح فراگیر اقدام به گزینش دانشجو می کند.
 دانشگاه پیام نور در همه مقاطع تحصیلی اعم از کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی بر اساس سر فصلهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشجو پذیرش می نماید.
 فارغ التحصیلان این دانشگاه مدرک رسمی مورد تایید وزارتعلوم ، تحقیقات و فناوری را دریافت می نمایند  و دانشنامه هایاعطایی به دانشجویا ن برای ادامه تحصیل درمقاطع بالاتر چه درداخلکشور و چه در خارج از کشور از اعتبار کامل برخوردار است.
 همچنین مدارک دانشگاه پیام نور جهت استخدام در تمامیمؤسسات و سازمانهای دولتی معتبر بوده و فارغ التحصیلانی کهشاغلند، پس از فراغت از تحصیل، می توانند با توجه به نیاز سازمانمتبوع در رشتة تخصصی خود به کار بپردازند.
 
حضور و غیاب:
 1- حضور دانشجو در کلاسهای رفع اشکال گروهی یا فردی درسهای نظری الزامی نیست ولی در صورت شرکت دانشجو در کلاسهای درس وشرکت در امتحان میان ترم می تواند از6نمره میان ترم  بهره مند شود.
 2- حضور دانشجو در کلاسهای درسهای عملی ( آزمایشگاهی، کارگاهی، کار در میدان ) و یا درسهای که بخشی از آن عملی و بخشی نظری است الزامی است و غیبت در بیش از یک چهارم کلاس های آن درس به منزله حذف درس است.
 
تعداد واحدهای انتخابی در یک نیمسال تحصیلی:
 1- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند بجز آخرین نیمسال تحصیلی موظف به انتخاب حداقل 5 واحد درسی و حداکثر 24 واحد درسی طبق برنامه اعلام شده با رعایت پیش نیاز و با توجه به توضیحات بند 6  می باشد.
 2- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، موظف به انتخاب حداقل 12 واحد درسی هستند، بجز در آخرین نیمسال تحصیلی و یا مواردی که بخاطر رعایت پیش نیاز مجبور به انتخاب تعداد واحد کمتر هستند.
3- در صورتیکه میانگین نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد ملزم به انتخاب حداکثر 12 واحد درسی می باشد.
 تذکر مهم: عدم رعایت سقف مجاز انتخاب واحد منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ واحد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.
 5- در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی , چه در مرکز و یا مهمان 6 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست.
 6-  حداکثر تعداد واحدهای انتخابی بشرح زیر تعیین شده است:
-معدل نیمسال قبل کمتر از 12 حداکثرواحد درترم بعد 12واحد درسی
-معدل نیمسال قبل از 12 تا  99/16حداکثر واحد در ترم بعد 20 واحد درسی
-معدل نیمسال قبل 17 به بالا حداکثر 24 واحددرسی
7- چنانچه میانگین نیمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب و احد مشخص نباشد، طبق ماده 12 فقط می تواند حداکثر 16 واحد درسی با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید. هر گونه افزایش و یا کاهش واحد انتخابی نسبت به 16 واحد فوق، بر اساس میانگین نیمسال قبل تا زمان حذف و اضافه باید انجام شود و تا زمان حذف اضطراری , هر گونه اضافه سقف واحد انتخابی از آخرین انتخاب و با رعایت پیش نیازهای درسها حذف و آموزش مرکز اجازه امتحان به دانشجو را نخواهد داد.
 8- در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند به شرط احراز میانگین کل حداقل 12 با احتساب نمرات مردودی تا 24 واحد درسی انتخاب نماید، همچنین چنانچه میانگین نیمسال قبل دانشجو اجازه انتخاب 16 یا 24 واحد را بدهد بدون توجه به میانگین کل نیز می تواند انتخاب واحد کند.
 
لزوم رعایت پیش نیاز درسها:
1- دانشجو  ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 9 ترمه ارائه دروس می باشد. (برنامه ارائه دروس و وضعیت منابع درسی آن از طریق پورتال دانشگاه - بخش دانشجو - برنامه ریزی آموزشی قابل دریافت  می باشد). لازم به ذکر است عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است.
 2- اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد ، با نظر گروه آموزشی و مطابق با تبصره 10 آیین آموزشی می تواند درس پس نیاز را همراه با پیش نیاز انتخاب و امتحان دهد. درصورت عدم قبولی دردرس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید تا از آن نمره قبولی دریافت کند و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.
3- در درسهای عمومی چنانچه دانشجو از درس پیش نیاز نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند .
 4- درمواردی که دانشجو برای درسی تقاضای تطبیق دارد که پس نیاز داشته باشدو هنوز پیش نیازآن را نگذرانده است عدم رعایت پیش نیاز بلامانع است.
 5- رعایت نظم واحدی رشته ها ضروری است و انتخاب واحد باید مطابق سرفصل و نیز برنامه 9 ترمه انجام شود و اگر دانشجویی در یک درس مردود شود ملزم به تکرار آن درس و اخذ نمره قبولی است و نمی تواند بدون گذراندن آن درس دانش آموخته شود.
6- در صورتی که دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم محاسبه می شود.
 7- در آخرین نیمسال تحصیلی چنانچه تعداد واحدهای باقی مانده دانشجو در حدی است که میانگین کل او اجازه انتخاب تا 24 واحد درسی را می دهد و یا تعداد واحد کمتر دارد و میانگین کل وی اجازه انتخاب همه واحدها را می دهد از رعایت پیش نیاز معاف است.
 8- در هر صورت رعایت پیش نیاز درسها بجز موارد تبصره ماده 10 و ترم آخر ضروری است.
 
مرخصی تحصیلی:
 1- دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 2- دانشجوی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی یک نیسمال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند مدت مرخصی تحصیلی جز حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود .در زمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.
3- دانشجویی که بعنوان مامور دولت ،همسر یکی از کارکنان یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه , به خارج اعزام می شوند می توانند با ارائه حکم و مدارک مستدل علاوه بر مرخصی مجاز از 4 سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با تایید شورای آموزشی دانشگاه استفاده کند در این صورت موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد.
4- درخواست مرخصی دانشجو در سامانه گلستان و بصورت کتبی صورت می گیرد.
 
اعلام نمره ها:
نمره های تستی پس از برگزاری امتحانات تستی بر روی سامانه گلستان قرار می گیرد و نمره های تشریحی نیز از سوی استاد از طریق همان سایت اعلام می گردد. با توجه به تلاش گسترده واحد امتحانات دانشگاه پیام نور استان فارس نمرات تستی  دراولین فرصت پس از برگزاری آزمون بر روی سایت گلستان قرار می گیرد.
 
مشروطی :
1- اگر میانگین کل دانشجو کمتر از 12 باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروطی تبدیل می شود.
 2- مرکز موظف است وضعیت دانشجوی مشروط را کتباً به وی اطلاع دهد تا در صورت تمایل به ادامه تحصیل با آگاهی از شرایط عدم دریافت مدرک تحصیلی ثبت نام کند.
 3- لازم است یک نسخه از اخطار کتبی به دانشجو در پرونده وی ضبط شود اینکار بهتر است در زیر برگ های انتخاب واحد قید شود.
 4- قصور دراعلام از طرف آموزش مرکز و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو مانع از اجرای مقررات نمی شود.
 
مهمان:
1- در مواردی که دانشجو بطور موقت مجبور به تغییر محل سکونت خود باشد باموافقت مراکز مبداء و مقصد می تواند در سایر مراکز مهمان شود.
 2- مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی و در آخرین نیمسال تحصیلی ممنوع است.
 3- مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم دولتی یا غیر دولتی با موافقت مرکز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
4- مهمان شدن دانشجو به سایر دانشگاهها تا زمانی که واحد در مرکز و یا مراکز همجوار ارائه می شود مقدور نیست.
 5- در صورتیکه دانشجو یک یا چند درس باقی مانده داشته باشد و پس از 3 بار مردودی قادر به گذراندن آندرس نباشد می تواند در یکی از دانشگاههای که از طریق آزمون سراسری دانشجو می پذیرند مهمان شوند.
6- دانشجو حداکثر تا کمتر از نصف واحد را می تواند در دیگر مراکز مهمان شود.
7- انتخاب واحد دانشجو حتماً باید با اطلاع مرکز مبدا انجام گیرد.
 8- مرکز مقصد موظف است نمرات دانشجوی مهمان را در پایان ترم به مرکز مبداء اعلام نماید.
 9- چنانچه دانشجویی بیش از نصف واحد را مهمان شود , واحدهای مازاد آخرین نیمسال مهمان حذف خواهد شد.
10- در صورتیکه دانشجو دارای مشکلات خاص باشد و امکان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارک معتبر و مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد , این موضوع صرفاً با نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه امکان پذیر است.
11- رعایت سقف مجاز واحد و پیش نیاز درسها در هنگام مهمان شدن الزامی است.
 
انتقال:
 1- انتقال دانشجو مشروط به احراز شرایط زیر است
 - شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبداء را داشته باشد.
 - حداقل 24 واحد درسی بدون احتساب دروس پیش دانشگاهی گذرانده باشد.
 - میانگین کل 12 را کسب کرده باشد.
 - نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد, و در همان رشته و سال در سهمیه مربوط کمتر نباشد.
2- دانشجویان رشته های علوم پایه با میانگین کل حداقل 15 و رشته های علوم انسانی با میانگین کل حداقل 16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.
 3- کسانی که می خواهند از میانگین برای انتقال استفاده کنند حتماً باید 12 واحد غیرعمومی گذرانده باشند .
 4- انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبداء و مقصد و تایید مرکز استانی مربوط انجام می شود.
 5- در انتقال تعداد واحدهای پیش دانشگاهی و معادل سازی شده جز 24 واحد فوق محسوب نمی شود.
 6- در صورت عدم احراز میانگین کل ، دانشجو می تواند موقتاً در مرکز مقصد مهمان شود و در صورت کسب میانگین لازم تقاضای انتقال نماید.
7- انتقال دانشجو از مرکز برون مرزی و یا خارج از کشور فقط از طریق سازمان مرکزی امکان پذیر است.
8- انتقال دانشجویانی که بعلت نداشتن شرایط ثبت نام با اخذ تعهد، مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مرکز، ثبت نام کرده اند ممنوع است.
 
تغییر رشته:
 1- در انتقال توام با تغییررشته ، دانشجو باید هم شرایط انتقال وهم تغییررشته را کسب نموده باشد.
 2- دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار می تواند تغییررشته دهد.
 3- برای تغییر رشته داشتن شرایط زیرالزامی است:
 - شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد
 - حداقل 24 واحد درسی گذرانده باشد , درسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده جزو 24 واحد محسوب نمی شود.
 - میانگین کل 12 داشته باشد.
 - نمره آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان رشته همان سال، سهمیه وسال کمتر نباشد.
4- عدم ثبت نام دررشته تحصیلی جدید , پس از احراز شرایط به منزله انصراف از تغییر رشته محسوب می شود.
5- درصورت موافقت یا تغییررشته وثبت نام دررشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.
6- تا زمانیکه با تغییررشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی است.
7- درتغییررشته از کارشناسی به کاردانی ( تغییرمقطع) حداکثر مدت مجاز سنوات برمبنای دوره کاردانی است.
8- تقاضای تغییررشته حداقل شش هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی باید باشد.
9- درمواردی که دانشجو دچاربیماری یا سانحه ای شودکه امکان ادامه تحصیل درآن رشته مقدور نباشد با ارسال مدارک , ونظرکمیسیون موارد خاص , دانشجو می تواند درهمان گروه آزمایشی تغییررشته دهد و یا تغییر گروه آزمایشی نیز بدهد.
 
 تغییر رشته بند ج:
 1- درصورتیکه دانشجوی پذیرفته شده آزمون سراسری , فاقد نمره آزمون باشد به شرط احراز سایر شرایط می توانند ازطریق شرکت درآزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر وکسب نمره 12 درهردرس تغییررشته دهند.
2- تغییررشته از طریق بند ج فقط در رشته هایی مجاز است که پذیرش دانشجو از طریق دوره فراگیر را دارد.
 3- دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری , درصورت درخواست تغییر گروه آزمایشی می توانند ازطریق بند ج اقدام نمایند.
4- تغییررشته از طریق بند ج درهرسال تحصیلی فقط یکبار وآنهم در ترم تابستان انجام می شود.
 
  تغییرگرایش:
 1- چنانچه دردفترچه راهنما رشته های تحصیلی عنوان گرایش قید نشده باشد،گرایش رشته، محض ویا بدون گرایش است.
 2- مراکزی که دررشته هایی دردوگرایش پذیرش دانشجو دارند ،لازم است دردومین سال تحصیلی نسبت به انتخاب گرایش خود اقدام نمایند پس از انتخاب گرایش وگذراندن واحد ، حق تغییرگرایش را ندارند.
3- دانشجو می تواند غیر از گرایش مرکز از گرایش های مصوب دانشگاه, درسایر مراکز ر ا نیز انتخاب کند دراین صورت باید واحدهای که در مرکز ارائه نمی شود به نزدیکترین مرکز مهمان شود .
 4- دانشجویانی که درخواست تحصیل در دو گرایش را دارند می توانند گرایش دوم را درقالب آموزشهای آزاد انتخاب و بگذرانند.
5- شهریه گرایش دوم برمبنای دوره های معادل اخذ خواهد شد.
 6- دانشجویانی که ازمعافیت تحصیلی استفاده می کنند , فقط در قالب سنوات مجاز تحصیلی رشته خود می توانند انتخاب واحد نمایند ویا پس از مشخص شدن خدمت وظیفه درخواست تحصیل نمایند.
7- درتغییر گرایش هیچگونه تطبیق واحدی صورت نمی گیرد.
8- دانشجو قبل از آنکه از گرایش خاص انتخاب واحد نماید , باید گرایش خود را مشخص کند
9- مراکز موظف اند پس از تعیین گرایش لیست مورد نظر را پس از تایید مرکز استانی به اداره کل خدمات آموزشی ارسال نمایند.
 
طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی
 -1حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 سال و برای کارشناسی 10 سال تعیین شده است در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از دانشگاه اخراج می شود.
-2برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دوره کارشناسی 6 سال می باشد، در صورت عدم تکمیل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود. ادامه تحصیل پس از ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در حین خدمت سربازی و یا پس از آن با رعایت سایر مقررات تا 10 سال بلامانع است، چنانچه در مدت سربازی ثبت نام نکند مدت خدمت جزو حداکثر سنوات محسوب نخواهد شد.
 -3دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، اگر در مدت 6 سال نتوانند دوره را تکمیل نمایند، صرفاً بعنوان دانشجوی اخراجی باید بخدمت نظام وظیفه معرفی شوند و نبایدانصراف دهند، بازگشت به تحصیل اینگونه دانشجویان با ارائهمدارک معتبر ، گواهی اشتغال بخدمت و یا کارت پایان خدمت یا معافیت فقط از طریق مجوز کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی امکان پذیر است و مراکز بدون اخذ مجوز نباید نسبت به ثبت نام آنها اقدام کنند.
 -4بدون مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارائه واحد به دانشجو خارج از سنوات مجاز تحصیلی خلاف مقررات است.
 
انصراف از تحصیل:
 1- ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مرکز انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی انصرافی حق ادامه تحصیل ندارد.
2- دانشجوی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید در خواست خود را بصورت کتبی به آموزش مرکز ارائه دهد.
 

/ 0 نظر / 19 بازدید