کرومودینامیک کوانتومی

کرومودینامیک کوانتومی (به انگلیسی: Quantum Chromodynamics)‏ نظریه‌ای‌است که نیروی بین‌هسته‌ای قوی را توضیح می‌دهد. این نظریه به همراه الکترودینامیک کوانتومی و نظریهٔ برهمکنش ضعیف، مدل استاندارد ذرات را تشکیل می‌دهند.

چگالی لاگرانژی 

چگالی لاگرانژی برای کورمودینامیک کوانتومی به صورت زیر داده شده است:

\begin{align} \mathcal{L}_\mathrm{QCD}  & = \bar{\psi}_i\left(i \gamma^\mu (D_\mu)_{ij} - m\, \delta_{ij}\right) \psi_j - \frac{1}{4}G^a_{\mu \nu} G^{\mu \nu}_a \\ & = \bar{\psi}_i (i \gamma^\mu \partial_\mu  -  m )\psi_i - g G^a_\mu \bar{\psi}_i \gamma^\mu T^a_{ij} \psi_j - \frac{1}{4}G^a_{\mu \nu} G^{\mu \nu}_a \,,\\ \end{align}

در اینجا \psi_i میدان کوارک است و G^a_{\mu \nu} قدرت میدان گلئون می‌باشد (مقایسه شود با قدرت میدان الکتریکی F_{\mu \nu} در الکترومغناطیس کوانتومی).

جالب اینجاست که اگر معادلات اویلر-لاگرانژ را بر قسمت اول \bar{\psi}_i (i \gamma^\mu \partial_\mu  -  m )\psi_i اجرا کنیم معادله دیراک را به دست می‌آوریم. در عین حال قسمت دوم این فرمول - g G^a_\mu \bar{\psi}_i \gamma^\mu T^a_{ij} \psi_jبرهمکنش بین گلئونها و کوارکها را توجیه میکند. قسمت سوم یعنی -\frac{1}{4}G^a_{\mu \nu} G^{\mu \nu}_a نیز برهمکنش بین دو گلئون یا سه گلئون با هم است.

/ 0 نظر / 21 بازدید